แบบสอบถามการรังแกกันในโรงเรียน

สถิติการรังแกกันของนักเรียนไทยจัดอยู่ในอันดับ 2 ของโลก สถานการณ์การรังแกกันของไทยยังคงมีความรุนแรงและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรังแกกันผ่านสื่อออนไลน์ ดังนั้น การรังแกกันจึงเป็นเรื่องใกล้ตัวนักเรียนที่จะทำให้เกิดผลเสียทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และนำไปสู่ความรุนแรง ซึ่งอาจเกิด ความสูญเสียทั้งฝ่ายผู้กระทำและผู้ถูกกระทำ

แบบสำรวจชุดนี้ แบ่งเป็น 4 แบบสำรวจ ประกอบด้วย

แบบสำรวจที่ 1 ความรู้สึกสุขสบาย

แบบสำรวจที่ 2 การรังแกกันในโรงเรียน

แบบสำรวจที่ 3 การกลั่นแกล้งหรือรังแกกันผ่านโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์

แบบสำรวจที่ 4 วิธีการอบรมสั่งสอนนักเรียน

คำถามต่อไปนี้จะถามถึงชีวิตของนักเรียนในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ให้นักเรียนสำรวจตนเองและประเมินเหตุการณ์ อาการ หรือความคิดเห็นและความรู้สึกของนักเรียนว่าอยู่ในระดับใด แล้วตอบในช่องคำตอบที่เป็นจริงกับตัวนักเรียนมากที่สุดเริ่มทำแบบสอบถาม

กลับสู่ด้านบน